Algemene Voorwaarden

1 Algemeen 

1.1 Onder Bloomique wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Herbie B.V. handelend onder de geregistreerde merknaam Bloomique. Herbie B.V. is gevestigd te
Veen, Witveenstraat 14a en zal hierna ook worden aangeduid als “Bloomique”, “Herbie” of “wij”.
1.2 Ons aanbod richt zich op consumenten in Europa. De bestelde producten, cadeaubon(nen) en/of andere diensten, zijn
uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop. De consument wordt hierna ook wel genoemd: “klant” of “je/jij”.

2 Toepasselijkheid, wijziging en conversie 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bloomique als (potentieel) verkoper
en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt.
2.1 Eventuele toepasselijkheid van de door de klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
2.3 Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden (éénzijdig) te wijzigen.
2.4 Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen
rechten worden ontleend met betrekking tot later gesloten overeenkomsten.
2.5 Mocht een (deel van een) bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of
worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig.
2.6 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling
in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan door Bloomique, komt aan die bepaling qua inhoud,
strekking bereik en/of doelstelling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep
kan worden gedaan door Bloomique.


3 Aanvullende verplichtingen van de klant 

3.1 Alle informatie die je op enig moment aan Bloomique opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en
waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven, je moet het veilig en afgeschermd
voor onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave direct schriftelijk op de hoogte stellen. Voor
misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende
vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. Bloomique is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade
als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord en je vrijwaart door het accepteren van deze
algemene voorwaarden Bloomique tegen eventuele aanspraken van derden als gevolg hiervan.
3.2 Je bent verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen
en in acht te nemen. Voor eventuele (letsel-)schade als gevolg van het niet opvolgen van product- en
gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Bloomique nimmer aansprakelijk en jij vrijwaart door het accepteren van
deze algemene voorwaarden Bloomique tegen eventuele aanspraken van derden als gevolg hiervan.

4 Bestellingen, aanbod en totstandkoming overeenkomst


4.1 Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
We kunnen echter niet voorkomen dat er soms een vergissing wordt gemaakt. Dergelijke (kennelijke) vergissingen in het
aanbod, productinformatie en/of voorraadgegevens zullen Bloomique nimmer binden.
4.2 Jij als klant kan door het door Bloomique online beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te
bevestigen, een bestelling indienen. Een bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van het bestelproces, het
akkoord gaan met deze algemene voorwaarden, het kiezen van een betaalmethode en de melding op het scherm dat de
bestelling is geplaatst, gevolgd door een bevestiging per e-mail naar het door jou ingevulde e-mailadres. In deze e-mail
staat tevens het ordernummer vermeld. De bevestiging per e-mail is echter niet automatisch het akkoord op de
bestelling. Bloomique kan de bestelling definitief aannemen door een bindend acceptatiebewijs te sturen of door de
bestelde producten toe te zenden. Tot op dat moment kan Bloomique op elk moment zonder opgave van redenen de
bestelling weigeren te accepteren. Pas na acceptatie van de bestelling door Bloomique ontstaat er een recht op levering
van de bestelde producten en/of bestelde diensten, met inachtneming van bepaling 3.1 en mits de producten voorradig
zijn.

5 Bezorging, overdrachtsrisico en eigendomsvoorbehoud

5.1 Wij behouden ons steeds het recht voor om pas ná betaling van het volledige totaalbedrag van de bestelling de
producten bij de klant te bezorgen. Je kan in dit verband geen beroep doen op eerdere leveringen.
5.2 Wij bezorgen overal in Europa. Als de bestelling een cadeaubon betreft, wordt die via e-mail gestuurd.
5.3 Wij bezorgen op het adres dat je in je klantenaccount op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een
adreswijziging gaat in voor de betreffende levering wanneer je deze uiterlijk tot 4 dagen voor de bezorging aan ons
doorgeeft, vóór 23.59u van die laatst mogelijke dag.
5.4 Bij de levering van een bestelling die alcohol bevat, behouden wij ons steeds het recht voor dat er bij bezorging naar een
geldig legitimatiebewijs gevraagd wordt indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling
wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval voor personen tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn
onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdsvereiste kan
worden voldaan, is onze bezorger gerechtigd de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.
5.5 Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven
bezorgadres en gedurende het door jouw opgegeven tijdsvenster mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan
ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele daaruit voortvloeiende kosten c.q. schade komen dan
voor jouw rekening.
5.6 Als de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan door Bloomique aan de overeenkomst worden
voldaan door de producten aan te bieden bij buren of door voor de deur van de woning te plaatsen. De bezorging op
deze wijze komt geheel voor jouw risico en Bloomique is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of
verdwijnen van de betreffende producten.
5.7 Voor het geval de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn, behouden wij ons het
eigendomsrecht op de betreffende producten voor totdat het verschuldigde bedrag volledig betaald is.

6 Prijzen en verzendkosten, betaling en opschortings 

6.1 Prijzen zijn inclusief btw.
6.2 Verzendkosten worden apart berekend en vermeld, tenzij anders is aangegeven.
6.3 De vorderingen van Bloomique op de klant zijn per direct opeisbaar.
6.4 Voor betaling kan je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen. Je bent
verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.
6.5 Bloomique is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen.
6.6 Bloomique is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het leveren van een bestelling, op te
schorten indien en zolang jij als klant niet (volledig) aan jouw betalingsverplichtingen hebt voldaan.


7 Wijze van betaling 


7.1 Alle bestellingen dienen betaald te worden met een betaalmethode die wordt vermeld op de online betaalpagina van
onze website. Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jouw opgegeven betaalmethode.
7.2 Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel
zijn.
7.3 Met het plaatsen van een bestelling geef je toestemming aan Ingenico Financial Solutions SA (handelend voor
Bloomique B.V.) om de betalingsopdracht uit te voeren.
7.4 Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde
betaalgegevens en/of overige geschillen, kunnen de bestellingen nog steeds worden verzonden door Bloomique. In
dergelijke gevallen ben je als klant verplicht de betaling alsnog uit te voeren. We behouden ons het recht voor om het
openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te (laten) voeren via de opgegeven betaalmethode.
7.5 Mochten de pogingen om de betaling opnieuw uit te voeren niet lukken, behouden wij ons het recht voor om de schuld
op een andere manier terug te vorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij en de daarmee gepaard gaande
buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente op je te verhalen.


8 Bestelling wijzigen of annuleren 


8.1 Na het plaatsen van de bestelling kun je uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te
betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat je bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer
verwerkt kan worden, krijgt je daar tijdens openingsuren zo snel mogelijk bericht over. Wijzigingen kunnen uitsluitend
per e-mail worden doorgeven op hello@bloomique.nl.
8.2 Na het plaatsen van de bestelling is annuleren alleen nog mogelijk tenminste 24 uur voor de afleverdatum. Een
annulering kan uitsluitend per e-mail worden doorgegeven op hello@bloomique.nl.

9 Herroepingsrecht 


9.1 Het herroepingsrecht geldt niet ten aanzien van de bestelling van producten:
- welke snel bederven en/of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals bijvoorbeeld onze bloemen en boeketten;
- met een beperkte houdbaarheid waarvan de verpakking/verzegeling geopend is;
- die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan
de verpakking/verzegeling na de levering is verbroken;
- die naar uw specificatie gemaakt zijn.
9.2 Ten aanzien van overige producten geldt dat je het recht hebt om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder
opgave van redenen de bestelovereenkomst te herroepen, althans slechts voor de (deel)levering van het in deze
bepaling bedoelde product. De herroepingstermijn begint te lopen op de dag van ontvangst van het betreffende
product. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons voordat de herroepingstermijn is verstreken via een
ondubbelzinnige schriftelijke verklaring (per post of per e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de
overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier dat via onze website beschikbaar
is, maar dit is niet verplicht. Het modelformulier is te downloaden via de volgende link:
https://www.bloomique.nl/modelformulier_herroeping.pdf
9.3 Nadat je gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht ontvang je alle betreffende betalingen, inclusief eventuele
leveringskosten voor de heenzending, minus eventuele waardevermindering van de producten, binnen veertien (14)
dagen terug.
9.3 Als je herroept, dien je de betreffende ontvangen producten uiterlijk binnen veertien (14) dagen terug te sturen naar
Bloomique. Wij verzoeken je het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

10 Aansprakelijkheid 


10.1 Bloomique doet haar best om de bestellingen zo goed mogelijk uit te voeren. Desondanks is Bloomique slechts
aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en
uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Bloomique, of indien sprake is van opzet of grove
schuld van Bloomique of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking
komt, waartegen Bloomique verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.
10.2 Bloomique is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken en aansprakelijkheid van
Bloomique voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen
et cetera, is uitgesloten.
10.3 Bloomique is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie
en/of het verlies van jouw wachtwoord, en jij vrijwaart Bloomique tegen eventuele aanspraken van derden.
10.4 Bloomique is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door en/via Bloomique gegeven
product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en jij vrijwaart Bloomique tegen eventuele aanspraken van
derden.
10.5 Bloomique is nimmer aansprakelijk voor foutieve productlabels/gebruiksaanwijzingen en/of incorrecte informatie op
productlabels/gebruiksaanwijzingen.
10.6 Indien je hebt gekozen voor bezorging bij buren, voor de deur van je woning of op andere wijze anders dan door
persoonlijke overhandiging, komt die wijze van bezorging geheel voor jouw risico. Bloomique is niet verantwoordelijk
voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is Bloomique aansprakelijk voor door de klant hierdoor
mogelijk geleden schade.
10.7 Bloomique is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend
wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop geen invloed kan worden
uitgeoefend door Bloomique, doch waardoor Bloomique niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals
bijvoorbeeld maar niet beperkt tot werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Bloomique of haar leveranciers,
transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder
overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Bloomique gebruik maakt
bij het uitvoeren van de overeenkomst. Voorts is Bloomique in geval van overmacht niet gehouden tot het nakomen van
enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan opzet of
grove schuld. Gedurende de periode dat de overmacht duurt kan Bloomique tevens haar verplichtingen opschorten.
10.8 Bloomique bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen
aansprakelijkheid jegens de klant kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet
ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn. De aansprakelijkheidsregelingen in
de voorgaande bepalingen gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en
hulppersonen van Bloomique. Zij kunnen hier een beroep op doen.


11 Privacybeleid 


Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren over wat er met jouw
gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die je kan vinden op onze website of via deze link:
https://www.bloomique.nl/privacyverklaring/


12 Verdachte en/of frauduleuze bestelling(en) en/of accounts


12.1 Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande toestemming alle bestellingen en/of accounts te
onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste of frauduleuze activiteiten.
12.2 Wij behouden ons het recht voor om na onjuiste en/of frauduleuze activiteiten jouw bestelling(en) te annuleren of
account te beëindigen.


13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 


13.1 Op alle overeenkomsten tussen Bloomique en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Bloomique en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door
de rechtbank rechtbank Oost-Brabant (Den Bosch).


14 Klachtenbeleid 


14.1 Kwaliteit staat bij Bloomique hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Binnen Bloomique
hanteren wij een klachtenbeleid dat te raadplegen is op onze website https://www.bloomique.nl/tevredenheid/. We
streven ernaar om binnen vijf (5) werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht te komen.
14.2 Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw klacht hebben behandeld, kun je jouw klacht melden via
het ODR-platform van de Europese Commissie (onlinegeschillenbeslechting). Dit is een platform dat door de EU is
opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.


15 Intellectueel eigendom


Alle door Bloomique afgebeelde danwel geplaatste teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen,
logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of in licentie bij Bloomique en worden beschermd door auteursrecht,
merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan het voornoemde te
vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren of (tegen vergoeding) ter beschikking te stellen aan derden zonder
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bloomique.
Bloomique - juni 2019
Bloomique Algemene Voorwaarden - juni 2019