Privacyverklaring Bloomique

Inhoud

1 - Onze contactgegevens

2 - Functionaris Gegevensbescherming

3 - Persoonsgegevens die wij verwerken en bewaartermijn

4 - Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

5 - Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

6 - Geheimhoudingsplicht

7 - Geautomatiseerde besluitvorming

8 - Datalek

9 - Delen van persoonsgegevens met derden

10 - Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

11 - Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

12 - Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

13 - Aansprakelijkheid

Bijlagen

Bijlage I Computerprogramma's of -systemen

Bijlage II Derden

Bijlage III Cookies

Bloomique is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1 - Onze contactgegevens

Bloomique B.V.

van Schijndelstraat 11

5145RE WAALWIJK

https://www.bloomique.nl/

+31851305695

hello@bloomique.nl

2 - Functionaris Gegevensbescherming

Verzoeken, vragen en klachten omtrent privacy en persoonsgegevens kun je richten aan Functionaris Gegevensbescherming van Bloomique. Hij/zij is te bereiken via hello@bloomique.nl.

3 - Persoonsgegevens die wij verwerken en bewaartermijn

Bloomique verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de onderliggende opdracht van kracht wordt en eindigt op het moment dat wij geen Persoonsgegevens meer onder ons hebben in het kader van de onderliggende opdracht. Het is niet mogelijk om deze overeenkomst tussentijds op te zeggen. Wij kunnen op basis van wet- en regelgeving een lange(re) bewaartermijn hebben. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

-       Voor- en achternaam;

-       Geslacht;

-       Geboortedatum;

-       Geboorteplaats;

-       Adresgegevens;

-       Telefoonnummer;

-       E-mailadres;

-       Bankrekeningnummer;

-       Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in

-       Correspondentie en telefonisch;

-       Gegevens over jouw activiteiten op onze website;

-       Lijst met contactgegevens van jou als klant via een app.

4 - Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bloomique verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-       Het (geautomatiseerd) afhandelen van jouw betaling;

-       Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

-       Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

-       Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

-       Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

-       Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren;

-       Bloomique analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;

-       Bloomique verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5 - Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@bloomique.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

6 - Geheimhoudingsplicht

Wij houden de van u verkregen Persoonsgegevens geheim en verplichten Onze Medewerker en eventuele Sub-verwerkers ook tot geheimhouding. Accountants nemen met betrekking tot de aan hen toevertrouwde Persoonsgegevens geheimhouding in acht zoals deze voor accountants geldt op basis de beroeps- en gedragsregels.

7 - Geautomatiseerde besluitvorming

Bloomique neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bloomique) tussen zit. In bijlage I Computerprogramma’s of -systemen vind je een overzicht van de door Bloomique gebruikte computerprogramma’s of -systemen.

8 - Datalek

Als er sprake is van een Datalek, waarbij gegevens die worden verwerkt in het kader van deze opdracht zijn betrokken, dan informeren wij U daarover. Als verwerkingsverantwoordelijke zullen wij in het geval van een datalek, indien nodig, zelfstandig melding doen aan de autoriteit persoonsgegevens

9 - Delen van persoonsgegevens met derden

Bloomique deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Bloomique blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bloomique jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. In bijlage II Derden vind je een overzicht van derden waarmee Bloomique jouw persoonsgegevens deelt.

10 - Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bloomique gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bloomique gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. In bijlage III Cookies vind je een overzicht van de cookies of vergelijkbare systemen die wij gebruiken. Daarnaast worden op onze website ook door derden cookies geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie en cookies die eerder zijn opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

11 - Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de persoonsgegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bloomique en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@bloomique.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Bloomique wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de

Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

12 - Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bloomique neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarbij maken wij gebruik van o.a. SSL en/of TLS. Als jij het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@bloomique.nl.

13 - Aansprakelijkheid

U staat er voor in dat de Verwerking van Persoonsgegevens op basis van deze Overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van Betrokkene(n). Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door U niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. U vrijwaart ons ook voor aanspraken van Derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die Derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die Wij in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan Ons worden opgelegd ten gevolge van Uw handelen. De in de Onderliggende opdracht en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van Onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen zoals opgenomen in deze Overeenkomst, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst en /of de Onderliggende opdracht nimmer tot overschrijding van de beperking kan leiden.

 

Bijlagen

Bijlage I Computerprogramma's of -systemen

Overzicht van de door Bloomique gebruikte computerprogramma’s of -systemen:

-       Magento 2

Bijlage II Derden

Overzicht van derden waarmee Bloomique jouw persoonsgegevens deelt:

-       Marketingbureau

-       Website ontwikkelaar – BVB Media

Bijlage III Cookies

Overzicht van de door Bloomique gebruikte cookies of vergelijkbare systemen:

Wij gebruiken de volgende type cookies:

-       Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt  gestopt.

-       Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

o   Het aantal unieke bezoekers

o   Hoe vaak gebruikers de site bezoeken

o   Welke pagina's gebruikers bekijken

o   Hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken

o   Bij welke pagina bezoekers de site verlaten

-       Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek: wordt er een cookie aangemaakt: bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de data verzameld worden: zoals:

o   Welke pagina's je hebt bekeken

o   Hoe lang je op een bepaalde pagina bent gebleven

o   Bij welke pagina de site hebt verlaten

-       Eigen Tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan gouw naam: adres: e-mailadres en dergelijke: maar dient alleen om advertenties afte stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

-       Tracking cookies van anderen: hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s j e bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam: adres: e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend: maar dient alleen om advertenties afte stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst

-       Social media related cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en linkedin welke artikels en pagina's je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

-       Site improvement cookies: hiermee kunnen we verschillende versies van een webpagina testen om te kijken welke pagina het beste wordt bezocht.