Privacy and Cookie Policy

Bloomique is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens

Herbie B.V.
Witboomstraat 14a
4264 Veen

https://www.bloomique.nl/
hello@bloomique.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Verzoeken, vragen en klachten omtrent privacy en persoonsgegevens kun je richten aan Functionaris
Gegevensbescherming van Bloomique. Hij/zij is te bereiken via avg@bloomique.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken en bewaartermijn

Bloomique verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze
persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Bloomique bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

- Voor- en achternaam;

- Geslacht;

- Geboortedatum;

- Geboorteplaats;

- Adresgegevens;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Bankrekeningnummer;

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in

correspondentie en telefonisch;

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website;

- Lijst met contactgegevens van jou als klant via een app.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bloomique verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het (geautomatisseerd) afhandelen van jouw betaling;

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

- Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren;

- Bloomique analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van

producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;

- Bloomique verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig

hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder
dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er peroonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via avg@bloomique.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bloomique neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bloomique) tussen zit. In bijlage I Computerprogramma's of -systemen vind je een overzicht van de door Bloomique gebruikte computerprogramma’s of -systemen.

Bloomique Privacyverklaring - juni 2019

Delen van persoonsgegevens met derden

Bloomique deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je persoonsgegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Bloomique blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast
verstrekt Bloomique jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
In bijlage II Derden vind je een overzicht van derden waarmee Bloomique jouw persoongegevens deelt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bloomique gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bloomique gebruikt cookies met
een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze
te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte
content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over
deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. In bijlage III Cookies vind je een overzicht
van de cookies of vergelijkbare systemen die wij gebruiken. Daarnaast worden op onze website ook door derden cookies
geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie en cookies die
eerder zijn opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je
eventuele toestemming voor de persoonsgegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door Bloomique en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons
een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een
ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen naar avg@bloomique.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is
gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Bloomique wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bloomique neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarbij maken wij
gebruik van o.a. SSL en/of TLS. Als jij het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via avg@bloomique.nl.
Bloomique Privacyverklaring - juni 2019

Bijlage I Computerprogramma's of -systemen

Overzicht van de door Bloomique gebruikte computerprogramma’s of -systemen:

Bijlage II Derden

Overzicht van derden waarmee Bloomique jouw persoongegevens deelt:

Bijvoorbeeld: - Ingenico (doel: betalingsverwerking)

- PostNL (doel: verzending bestelling)

- Vendiro (doel: marketplace)

enz.

Bijlage III Cookies

Overzicht van de door Bloomique gebruikte cookies of vergelijkbare systemen: